Team

We are helped quite considerably by those of you who are not just standing up for the truth, but getting out and about to spread it far and wide.

SaLuSa 11-January-2012

Invocation

Monday, October 29, 2012

26.10.2012The Galactic Federation through Wanderer of the Skies

  ENGLISH
26.10.2012درویش آسمانها  ۵  آبان  ۱۳۹۱

ما امروز را با یادآوردی رویدادهایی که کار را در این زمین به اینجا رسانده آغاز می کنیم. ما اینجا هستیم و همیشه شما را طی این دوران رهنمون بوده ایم. شما انتظار داشتید که رخ دادها بنا به میل شما روی دهند. هر لحظه به مرحله اجتناب ناپذیری و غیر قابل برگشت بودن نزدیک تر می شویم. هنوز کارهای زیادی است که باید در جهان شما صورت پذیرد در حالیکه وقت بسیار کمی باقی مانده.

فضایی از پلاسما که بتازگی فعال گردیده ، سرتاسر کره زمین را فرا گرقته تا انواع برتری از ارتعاشات انرژیها را حفظ و نگهداری کرده ، در عین حال اجازه دهد که انرژیهای تاریکتر ، سنگین تر و با ارتعاشات پایین تر بدون تاخیر زمین را ترک کنند. یکی از دلایل دیرکرد در این امر ، وجود ایستگاه فضایی شما (زمینیها) در مداری بسیار نزدیک به آن بود به نحوی که فعال نمودن این فضا نمی توانست بدون اثرات منفی بر آن باشد. تفاهمی حاصل شد که مدار ایستگاه یاد شده به فاصله ای دورتر منتقل گردد تا بتوان شبکه را عملیاتی کرد بدون عوارض جانبی برای انسانها. 

وقتی که این انرژی فعال شود ، درخواهید یافت که نفوذ مفسدان جهانخوار (Illuminati) بر زندگی روزانه شما اثر کمتر و کمتری خواهد داشت. البته توده مردم در بدو امر متوجه آن نخواهند شد ولی در نهایت یک نفر اقدام دانسته ای بر خلاف راههای مفسدان جهانخوار (Illuminati) کرده خواهد فهمید که مقاومتی از طرف آنها ، بنحوی که انتظار می رفت صورت نمی پذیرد. این امر موجب جسارت و فشارهای بیشتر مردم می شود تا اینکه کاملا آشکار شود که مفسدان جهانخوار (Illuminati) که کسی نمی توانست آنها را دیده یا وجودشان را تشخیص دهد ولی همه می دانستند که همیشه حضور دارند ، یا بیش از این وجود ندارند و یا اگر هم هستند قادر به عملی در قبال اقدامات مردم نیستند. همچنانکه این دانسته و خبر بیشتر پخش شود ، پیشرویهای بیشتر و بیشتری بنفع نوع بشر صورت پدیرفته جهان شما شروع به شکل گرفتن خواهد کرد. وقتی این مهم روی دهد ، خواهید دید سیل رو به ازدیاد عملیات بی وقفه و بدون مانع مردم را در جهت آنچه که همگان آرزومند آنند - رشد ، آزادی و کشف حقایق. 

این رویدادها تدریجی خواهند بود و در عین حال بهیچ وجه تدریجی محسوب نخواهند شد چه دهها و هزاران سال در آنی از خاطرات پاک و فراموش خواهند شد وقتی مردم دریابند که می توانند اختیار زندگی خود را بدون ممانعت آنهایی که با کنترل در صدد به بردگی کشیدنشان بودند ، بدست گیرند. همچنین دانشمندان تکنولوژیهایی به سود همگان ساخته و در رسانه های گروهی درج و چون گذشته بوسیله آنهایی که نمی خواستند که شما دسترسی به این فرآوریهای فنی داشته باشید به بایگانیها سپرده نخواهند شد ، و موسسات مالی در خدمت مردم و نه شرکتهای عظیم چند ملیتی خواهند بود ، و سیاستمداران قوانین منصفانه ای که تمام مردم را در بر گیرد وضع و به آهستگی ولی با اطمینان خواهید دید که این دنیای نو پیشرفت خواهد کرد. 

دستهای ما در این حرکتها تقریبا نامریی بودند ولی ما در تمامی مراحل با شما بودیم. ما فضایی را ایجاد کرده ایم که مانع گردش انرژیهای منفی در اطراف کره زمین شما شود ، ما گروههای مختلف با ماهیت منفی و تاریک را که بخاطر اهداف خودپسندانه در جهان شما ماندگار شده بودند بیرون کرده ایم ، ما از ورود نژادهای دیگر در دوره های حیاتی انتقال انرژیهای مثبت در اطراف و روی سیاره شما جلوگیری کرده ایم ، و ما راهنمای شما در این روند بوده ایم تا شما همچنان با خبر ، در ارتباط ، با انگیزه و آگاه از جریان رویدادهای جهان خود باشید.

همچنانگه این امور پیشرفت می کنند و همانگونه که دست آوردهای مفسدان جهانخوار کم نورتر و کم نورتر می شود ، شما تاریخ راستین خود را و پیام امید بخش آنرا برای همه دانسته نیرومندتر خواهید شد. در واقع شما آغاز به دیدن این امور کرده اید ، چه خبر کشف تمدنهای بسیار کهن شروع به ظهور در رسانه های گروهی شما کرده است ، و با نمایان شدن این سپیده دم و آگاهی شما از اصل ماجرا ، ما از روی جهان شما (کره زمین) و نیز از سرتاسر جهان هستی با آغوشی باز و عشق و احترام برای سغری که کرده اید ( از ناآگاهی به آگاهی و هوشیاری) بسوی شما خواهیم شتافت. این روند در حال حاضر شروع شده و ما از طرف شما نظاره گر موارد بسی بیشتری هستیم.

چه شادی بیش از گرد آمدن با آنهایی که این موارد را با هوشیاری خود می بینند ، می تواند باشد. سخن ما با شما اینست که با بالا (آسمان) بنگرید و ما آنجا با شما خواهیم بود. 
با عشق و احترامی متقابل.    
سفر مشترک ما شادی فراوانی در بر دارد.

همیشه در صلح و آشتی باشید.


Channeler: Wanderer of the Sky


 Translator: Behi
Email: arcturian.nation@gmail.com 2012


Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image
Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel - click image

Morgan Kochel

Conversation with A Man Who Went to Mars by Morgan Kochel

Morgan Kochel says:

…"And there you have it! This was the end of our discussion about the Mars mission, but I have remained in touch with Chad. At this point, I hope to be able to convince him to do a video or TV interview, but of course, there will be more than a few obstacles to overcome, the main one being that he may currently be in some danger if he goes public.

Furthermore, there is always the barrier of peoples' understandable skepticism.

As I said in the beginning, I cannot verify this story for anyone, nor is my intent to convince anyone of its veracity. My goal is only to help him get his story heard, because if this story IS true, the people of this planet are being lied to on a grand scale, and perhaps this will eventually help the UFO Disclosure Movement. It's time for the lies to be uncovered, and time for the truth -- whatever that may be -- to be known once and for all.

Please read and spread. Thanks